Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Tiếp tục hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An

Công văn số 1800/SCT-QLTM của Sở công Thương tỉnh Nghệ An ngày 15/09/2021 về việc Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An.