Sàn giao dịch TMĐT

Bắc Giang

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.